Facebook
Twitter
Youtube
Contacto

PERFIL DO CONTRATANTE (ART. 42 LCSP)

 

  1. Os organos de contratación difundirán , a través de Internet, o seu perfil do contratante.
    A forma de acceso ó perfil do contratante deberá especificarse nas páxinas Web institucionais que manteñan os entes do sector público, na Plataforma de Contratación do Estado e nos pregos e anuncios de licitación.
  2. O perfil do contratante poderá incluir calesquera datos e informacións referentes á actividade contractual do órgano de contratación, tales como os anuncios de información previa contemplados no Artigo 125, as licitacións abertas ou en curso e a documentación relativa as mesmas, as contratacións programadas, os contratos adxudicados, os procedementos anulados, e calquera outra información útil de tipo xeral, como puntos de contacto e medios de comunicación que poden utilizarse para relacionarse có órgano de contratación.

 

En todo caso deberá publicarse no perfil do contratante a adxudicación provisional dos contratos.

 

 

Perfil Contratante - Ilmo. Concello de Poio - Sitio Web

Abertos/En Prazo de Presentación - Sitio Web

Pendentes de Adxudicar - Sitio Web

Adxudicados - Sitio Web

Anulados/Desestimados - Sitio Web

Desertos - Sitio Web

Renuncia a celebración do contrato - Sitio Web

Go to top