Facebook
Twitter
Youtube
Contacto

A Lei 19/2013, de 9 de decembro, de Transparencia, Acceso á Información Pública e Bo Goberno, susténtase en tres piares fundamentais: o primeiro, ampliar e reforzar a transparencia da actividade pública, o segundo, regular e garantir o dereito de acceso á información relativa a aquela actividade e terceiro, establecer as obrigacións de bo goberno que deben cumprir os responsables públicos.

Para contribuír ao cumprimento dos dous últimos piares a FEGAMP elaborou o Plan de Transparencia e Bo Goberno para Entidades Locais o cal, pretende ser un complemento da lexislación estatal na materia, e un instrumento que amplíe e ao tempo facilite a aplicación das esixencias para as entidades locais que fixa a Lei.

Punto de Acceso Xeral

Servizo ofrecido por

Este espazo de transparencia nace co obxectivo de ampliar a transparencia da actividade pública dos Entes Locais, que é o primeiro dos piares da lei. Nel se aglutina determinado tipo de información actualizada referida a actividade dos mesmos, facilitando así a súa consulta dunha forma clara, estruturada, entendible e de fácil acceso.

Go to top