fbpx
Pleno Ordinario

ASUNTOS DA CONVOCATORIA

A) Parte resolutiva

4712.-Secretaría.-Aprobación da acta da sesión anterior

4713.-Expte.: 4235/2019. Proposta modificación Bases 49a e 54a execución orzamento

4714.-Expte.: 215/2020. Recoñecemento extraxudicial de créditos 1/2020

4715.-Expte.: 385/2020. Resumo reparos 2019

4716.-Expte.: 383/2020. Peche e liquidación do Orzamento

4717.-Expte.: 359/2020. Aprobación inicial modificación Relación de Postos de Traballo pola creación de posto de Persoal Eventual

4718.-Expte.: 556/2017. Terceira prórroga contrato arrendamento de local na Finca Costa Xiráldez

4719.-Expte.: 470/2020. Modificación dos Estatutos e da denominación da Mancomunidade Terras de Pontevedra dos Concellos de Pontevedra, Marín,Poio, Ponte Caldelas, Vilaboa, Cotobade e Campo Lameiro

4720.-Expte.: 631/2020. Moción do Grupo Municipal Veciñal Meaño Independiente (acordo plenario do Concello de Meaño) sobre mellora da estrada PO303

4721.-Expte.: 617/2020. Moción consensuada BNG, PsdG-PSOE, PP e Grupo Mixto-Avante Poio polo 8 de marzo - Día Internacional das Mulleres

4722.-Expte.: 419/2020. Moción do grupo municipal do Partido Popular para instar ao Goberno Central ao pago da débeda pendente a Galicia

4723.-Expte.: 473/2020. Moción do grupo municipal do BNG "Na defensa da actividade das embarcacións dedicadas á pesca da sardiña, e nomeadamente da sostibilidade do xeito nas rías galegas"

4724.-Expte.: 533/2020. Moción do grupo municipal do Partido Popular para acreación de prazas de estacionamento

4725.-Expte.: 535/2020. Moción do grupo municipal do Partido Popular para estudar a imposición de sancións e outras responsabilidades á empresa concesionaria do servizo de recollida de RSU e limpeza viaria

 

B) Actividade de control

Secretaría.-Estado de execución de acordos precedentes

Secretaría.-Dar conta Resolucións da Alcaldía (do 23/01/2020 ao 19/02/2020)

 

C) Rogos e preguntas

Go to top