fbpx
Pleno Ordinario

A Sesión Plenaria estará disponible en directo a través da canle oficial Plenos do Concello de Poio.

Pleno Ordinario PLN/2020/12

A) Parte resolutiva

1.4782.-Secretaría.-Aprobación das actas das sesións anteriores

2.4783.-Expediente 537/2017. Ratificación acordo 18629 da Xunta de Goberno Local: Contratación.-Expte.: 537/2017. Aprobación prórroga contrato arrendamento de local propiedade municipal destinado a quiosco bar na Seca

3.4784 Expediente 2195/2020. Plan anual de control financeiro 2020-2021

4.4785.-Expediente 2327/2020. Modificación de Crédito 28/2020 Suplemento de crédito financiado con baixas noutras aplicacións

5.4786.-Expediente 2334/2020. Modificación de Crédito 29/2020 Crédito extraordinario financiado con baixas noutras aplicacións

6.4787.-Expediente 2158/2020. Recoñecemento Extraxudicial de Créditos 4/2020

7.4788.-Expediente 805/2017. Solicitude de restablecemento de reequilibrio económico do contrato de Xestión do Servizo de Abastecemento de Auga do Concello de Poio "Viaqua Gestión Integral de Augas de Galicia, SAU"

8.4789.-Expediente.-2130/2020. Disposicións Normativas (Aprobación, Modificación ou Derrogación). Proxecto Regulamento Orgánico Municipal

9.4790.-Expediente 2302/2020. Adhesión por parte do Concello de Poio e protocolo de actuación relativo á rede de concellos Ágora polo espazo público

10.4791.-Expediente 2517/2020. Moción do BNG da Sanidade para esixir á Consellería de Sanidade a recuperación das consultas presenciais

11.4792.-Expediente 2682/2020. Moción de Avante Poio en defensa dunha atención sanitaria digna no municipio de Poio

12.4793.-Expediente 2683/2020. Moción do PP para garantir servizo de internet e cobertura móbil en todo Poio

13.4794.-Expediente 2723/2020. Moción do PP para a instalación dunha marquesiña e o acondicionamento da zona de Casalvito

14.Mocións urxentes

B) Actividade de control

15.Secretaría.-Estado de execución de acordos precedentes

16.Secretaría.-Dar conta das resolucións da Alcaldía (do 22/07/2020 ao 22/09/2020)

C) Rogos e preguntas

17.Rogos e preguntas

Axenda Municipal

Sen eventos
Go to top