fbpx

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE SANEAMENTO

Anuncio BOP Nº 243 - Xoves 19 de Decembro de 2013

Anuncio BOP Nº 22 - Luns 3 de Febreiro de 2014

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR DISTRIBUCIÓN DE AUGA, GAS, ELECTRICIDADE, ENGADIDOS DOS DEREITOS DE ENGANCHE DE LIÑAS E COLOCACIÓN E UTILIZACIÓN DE CONTADORES

Anuncio BOP Nº 243 - Xoves 19 de Decembro de 2013

Anuncio BOP Nº 22 - Luns 3 de Febreiro de 2014

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE TRATAMENTO E ELIMINACIÓN DOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

Anuncio BOP Nº 243 - Xoves 19 de Decembro de 2013

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA DE LICENZAS URBANÍSTICAS

Anuncio BOP Nº 15 - Luns 23 de Xaneiro de 2012

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE RECOLLIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

Anuncio BOP Nº 246 - Mércores 26 de Decembro de 2012

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES (IBI)

Anuncio BOP Nº 240 - Venres 16 de Decembro de 2011

ORDENANZA FISCAL DO CEMITERIO

Anuncio BOP Nº 240 - Venres 16 de Decembro de 2011

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

Anuncio BOP Nº 240 - Venres 16 de Decembro de 2011

ORDENANZA FISCAL DA TAXA POLA PRESTACIÓN DE SERVIZOS DE GRÚA

Anuncio BOP Nº 248 - Luns 28 de Decembro de 2015

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DAS BEIRARRÚAS E RESERVAS DE VÍA PÚBLICA PARA APARCAMENTO EXCLUSIVO DE VEHÍCULOS CARGA E DESCARGA DE MERCADORÍAS DE CALQUERA CLASE

Anuncio BOP Nº 240 - Venres 16 de Decembro de 2011

Anuncio BOP Nº 160 - Martes 21 de Agosto de 2012

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO MUNICIPAL DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Anuncio BOP Nº 66 - Martes 07 de Abril de 2009

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE CONSTRUCCIÓNS, INSTALACIÓNS E OBRAS

Anuncio BOP Nº 249 - Venres 28 de Decembro de 2007

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Anuncio BOP Nº 249 - Venres 28 de Decembro de 2007

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACION DO SERVIZO DE CELEBRACION DE CASAMENTOS CIVÍS

Anuncio BOP Nº 249 - Venres 28 de Decembro de 2007

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLOS SERVIZOS FACULTATIVOS QUE SE PRESTEN EN OBRAS MUNICIPAIS

Anuncio BOP Nº 249 - Venres 28 de Decembro de 2007

TARIFAS DA TAXA POR INSTALACIÓN DE POSTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENDA, ESPECTÁCULOS, ATRACCIÓNS OU DE RECREO, SITO EN USO PÚBLICO MUNICIPAL ASÍ COMO INDUSTRIA NA RÚA AMBULANTES E RIDAXE CINEMATOGRÁFICO

Anuncio BOP Nº 92 - Venres 11 de Maio de 2007

TAXA POR OCUPACIÓN DE TERREOS DE USO PÚBLICO MUNICIPAL CON MESAS, CADEIRAS, TRIBUNAS, TABOADAS E OUTROS ELEMENTOS ANÁLAGA FINALIDADE LUCRATIVA

Anuncio BOP Nº 40 - Luns 27 de Febreiro de 2006

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE INCREMENTO DE VALOR DOS TERREOS DE NATUREZA URBANA

Anuncio BOP Nº 298 - Martes 26 de Decembro de 1989

Anuncio BOP Nº 40 - Luns 27 de Febreiro de 2006

Anuncio BOP Nº 245 - Luns 21 de Decembro de 2015

PREZOS PÚBLICOS POR UTILIZACIÓN DAS INSTALACIÓNS DEPORTIVAS MUNICIPAIS

Anuncio BOP Nº 12 - Martes 20 de Xaneiro de 2004