fbpx

Ademais da Casa Consistorial, o Concello de Poio dispón de locais e instalacións municipais nos que se ofrecen actividades e se prestan diversos servizos á cidadanía.

 

CASA DO CONCELLO

986770001 – EXT.- 1200

CONCELLERÍA DE DEPORTES

986770001 – EXT.- 1501-1504

POLÍCIA LOCAL

986770001 – EXT.- 1606 / 689575495

PROTECCIÓN CIVIL

986770001 – EXT.- 1505-1506 / 698133017

SERVIZOS SOCIAIS

986770001 – EXT.- 1400 a 1412

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

986770001 - EXT.- 1507

XULGADO DE PAZ

886159386-87-88

BIBLIOTECA MUNICIPAL

986770001 – EXT.- 1331

CASA CULTURAL XAIME ILLA COUTO

986770001 – EXT.- 1329

CASA MUSEO DE COLÓN

986873196

OFICINA TURISMO C. I. T.

986770001 – EXT.- 1312-1313

CONFRARÍA SAN GREGORIO

986741344

CONFRARÍA SAN TELMO

986852901

GARDA CIVIL

062

BOMBEIROS

986833291

INCENDIOS FORESTAIS

085

G.A.L.U.P.

662243629

O.R.A.L.

986804100

SERVIZO MUNICIPAL DE AGUAS

986770613

CORREOS E TELÉGRAFOS POIO

986772253

AULAS NOVAS TECNOLOXÍAS (COMBARRO). CeMIT.

986770001 – EXT.- 1321

SERVIZO DE RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS. ATENCIÓN DE 09.00 a 13:00

638881267

PERMISO DE QUEIMA

012

 SERVIZO DE GRÚA  986770001 ext. 1001

PORTOS DE GALICIA-POLICIA PORTUARIA DE COMBARRO

669898693

OFICINAS DE TURISMO CASAL DE FERREIRÓS (OFICINA PRINCIPAL)

986770001 – EXT.- 1312-1313

OFICINA DE TURISMO DE COMBARRO

986770001 – EXT.- 1320

SANIDADE EMERXENCIAS

112

SERVICIO URXENCIAS SANITARIAS

061

CENTRO SAÚDE ANAFÁNS

986874020 / (902077333 – SERGAS)

CITA PREVIA ANAFÁNS

986871987

CENTRO DE SAÚDE COMBARRO

986770599

CITA PREVIA COMBARRO

986770487 / (90207733 -SERGAS)

CONSULTA RAXÓ

986741599 / (90207733- SERGAS)

CLÍNICA LA MERCED

986872500

COMPLEXO HOSPITALARIO – CASA DO MAR

986800000

FARMACIA A BARCA

986873262

FARMACIA CAMPELO

986770703

FARMACIA COMBARRO

986770107

FARMACIA COVELO

986741342

FARMACIA PORTELIÑA

986872964

FARMACIA RAXÓ

986741490

ESTACIÓN DE AUTOBUSES PONTEVEDRA

986852408

MONBÚS

986866360

ESTACIÓN DE TREN DE PONTEVEDRA

902432343

AEROPORTO DE VIGO (AENA)

986268200

AEROPORTO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA (AENA)

981547500

RADIO TAXIS POIO

986680680

TAXI ADAPTADO (6 PRAZAS)

986680680

COLEXIO PÚBLICO C.E.I.P. LOURIDO

886151458

COLEXIO PÚBLICO C.E.I.P. VIÑAS

886151473

COLEXIO PÚBLICO C.E.I.P. ESPEDREGADA

886151463

COLEXIO PÚBLICO C.E.I.P. ISIDORA RIESTRA

886151452

COLEXIO PÚBLICO C.E.I.P. CHANCELAS

886151469

COLEXIO SEK ATLÁNTICO

986 872277

I. E. S. POIO

886151444

ESCOLA INFANTIL PORTOSANTO-SAN SALVADOR

986873401

ESCOLA INFANTIL BAO-SAN SALVADOR

986873188

ESCOLA INFANTIL SAIÑAS-SAN SALVADOR

986873516

CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL SAN NARCISO – CAMPELO

986770138

GALIÑA AZUL

986872733

 

ORDENANZA XERAL REGULADORA DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR DO CONCELLO DE POIO

Anuncio BOP Nº 91 - Mércores 14 de Maio de 2014

ORDENANZA XERAL REGULADORA DOS FURANCHOS/LOUREIROS DO CONCELLO DE POIO

Anuncio BOP Nº 243 - Xoves 19 de Decembro de 2013

ORDENANZA XERAL DE PROTECCIÓN DO PASAIXE DE GALICIA

Anuncio BOP Nº 139 - Venres 18 de Xullo de 2008

ORDENANZA XERAL REGULADORA DAS SUBVENCIÓNS DO CONCELLO DE POIO

Anuncio BOP Nº 107 - Luns 06 de Xuño de 2005

ORDENANZA XERAL MUNICIPAL POLA QUE SE REGULAN AS AXUDAS Á REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS E VIVENDAS NA ÁREA DE REHABILITACIÓN DE COMBARRO

Anuncio BOP Nº 43 - Mércores 03 de Marzo de 2004

ORDENANZA XERAL DE LIMPEZA E MEDIO AMBIENTE

Anuncio Concello - Venres 05 de Outubro de 2001

Anuncio BOP Nº 66 - Xoves 08 de Abril de 2002

ORDENANZA XERAL REGULADORA DA OCUPACIÓN DA VÍA PÚBLICA CON MESAS, CADEIRAS, VELADORES E INSTALACIÓNS ANÁLOGAS

Anuncio BOP Nº 211 - Luns 4 de Novembro de 2002

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE SANEAMENTO

Anuncio BOP Nº 243 - Xoves 19 de Decembro de 2013

Anuncio BOP Nº 22 - Luns 3 de Febreiro de 2014

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR DISTRIBUCIÓN DE AUGA, GAS, ELECTRICIDADE, ENGADIDOS DOS DEREITOS DE ENGANCHE DE LIÑAS E COLOCACIÓN E UTILIZACIÓN DE CONTADORES

Anuncio BOP Nº 243 - Xoves 19 de Decembro de 2013

Anuncio BOP Nº 22 - Luns 3 de Febreiro de 2014

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE TRATAMENTO E ELIMINACIÓN DOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

Anuncio BOP Nº 243 - Xoves 19 de Decembro de 2013

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA DE LICENZAS URBANÍSTICAS

Anuncio BOP Nº 15 - Luns 23 de Xaneiro de 2012

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE RECOLLIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

Anuncio BOP Nº 246 - Mércores 26 de Decembro de 2012

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES (IBI)

Anuncio BOP Nº 240 - Venres 16 de Decembro de 2011

ORDENANZA FISCAL DO CEMITERIO

Anuncio BOP Nº 240 - Venres 16 de Decembro de 2011

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

Anuncio BOP Nº 240 - Venres 16 de Decembro de 2011

ORDENANZA FISCAL DA TAXA POLA PRESTACIÓN DE SERVIZOS DE GRÚA

Anuncio BOP Nº 248 - Luns 28 de Decembro de 2015

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DAS BEIRARRÚAS E RESERVAS DE VÍA PÚBLICA PARA APARCAMENTO EXCLUSIVO DE VEHÍCULOS CARGA E DESCARGA DE MERCADORÍAS DE CALQUERA CLASE

Anuncio BOP Nº 240 - Venres 16 de Decembro de 2011

Anuncio BOP Nº 160 - Martes 21 de Agosto de 2012

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO MUNICIPAL DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Anuncio BOP Nº 66 - Martes 07 de Abril de 2009

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE CONSTRUCCIÓNS, INSTALACIÓNS E OBRAS

Anuncio BOP Nº 249 - Venres 28 de Decembro de 2007

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Anuncio BOP Nº 249 - Venres 28 de Decembro de 2007

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACION DO SERVIZO DE CELEBRACION DE CASAMENTOS CIVÍS

Anuncio BOP Nº 249 - Venres 28 de Decembro de 2007

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLOS SERVIZOS FACULTATIVOS QUE SE PRESTEN EN OBRAS MUNICIPAIS

Anuncio BOP Nº 249 - Venres 28 de Decembro de 2007

TARIFAS DA TAXA POR INSTALACIÓN DE POSTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENDA, ESPECTÁCULOS, ATRACCIÓNS OU DE RECREO, SITO EN USO PÚBLICO MUNICIPAL ASÍ COMO INDUSTRIA NA RÚA AMBULANTES E RIDAXE CINEMATOGRÁFICO

Anuncio BOP Nº 92 - Venres 11 de Maio de 2007

TAXA POR OCUPACIÓN DE TERREOS DE USO PÚBLICO MUNICIPAL CON MESAS, CADEIRAS, TRIBUNAS, TABOADAS E OUTROS ELEMENTOS ANÁLAGA FINALIDADE LUCRATIVA

Anuncio BOP Nº 40 - Luns 27 de Febreiro de 2006

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE INCREMENTO DE VALOR DOS TERREOS DE NATUREZA URBANA

Anuncio BOP Nº 298 - Martes 26 de Decembro de 1989

Anuncio BOP Nº 40 - Luns 27 de Febreiro de 2006

Anuncio BOP Nº 245 - Luns 21 de Decembro de 2015

PREZOS PÚBLICOS POR UTILIZACIÓN DAS INSTALACIÓNS DEPORTIVAS MUNICIPAIS

Anuncio BOP Nº 12 - Martes 20 de Xaneiro de 2004

A Lei 19/2013, de 9 de decembro, de Transparencia, Acceso á Información Pública e Bo Goberno, susténtase en tres piares fundamentais: o primeiro, ampliar e reforzar a transparencia da actividade pública, o segundo, regular e garantir o dereito de acceso á información relativa a aquela actividade e terceiro, establecer as obrigacións de bo goberno que deben cumprir os responsables públicos.

Para contribuír ao cumprimento dos dous últimos piares a FEGAMP elaborou o Plan de Transparencia e Bo Goberno para Entidades Locais o cal, pretende ser un complemento da lexislación estatal na materia, e un instrumento que amplíe e ao tempo facilite a aplicación das esixencias para as entidades locais que fixa a Lei.